ელექტრონული მომარაგება

რას მოიცავს ელექტრო ინჟინერია?


• ელექტრული ინსტრუმენტების, ობიექტების, კომპონენტების, აღჭურვილობის პროდუქტების ან სისტემების დიზაინი, შენარჩუნება, დანერგვა ან გაუმჯობესება სამრეწველო, ან საყოფაცხოვრებო მიზნებისთვის.
• საინჟინრო ამოცანების ფართო სპექტრის შესრულება კომპიუტერის დახმარებით დიზაინის ან საინჟინრო პროგრამული უზრუნველყოფის და აღჭურვილობის გამოყენებით.
• კონსულტაცია მომხმარებლებთან, ინჟინრებთან და სხვებთან არსებული ან პოტენციური საინჟინრო პროდუქტებისა თუ პროექტების განსახილველად.
• ელექტრო სისტემების სპეციფიკაციების, ტექნიკური ნახაზების ან ტოპოგრაფიული რუქების მომზადებით ინსტალაციისა და ოპერაციების სტანდარტებისა და მომხმარებლის მოთხოვნების შესაბამისობის უზრუნველყოფა.
• სამშენებლო, წარმოების ან სამონტაჟო სტანდარტების ან სპეციფიკაციების დადგენა დეტალური გამოთვლების ფართო სპექტრის შესრულებით.
• სპეციფიკაციების, კოდების ან მომხმარებლის მოთხოვნებთან შესაბამისობის უზრუნველყოფა ინსტალაციის, წარმოების, მშენებლობის, ტექნიკური მომსახურების, დოკუმენტაციის, მხარდაჭერის ან ტესტირების საქმიანობების ხელმძღვანელობით ან კოორდინირებით.
• ანგარიშების წერა და მონაცემების შედგენა არსებული და პოტენციური ელექტროსაინჟინრო პროექტებისა და კვლევების შესახებ.
• ელექტრული აღჭურვილობისა და მასალების შესყიდვის სპეციფიკაციების მომზადება.
• პროექტის გუნდის წევრების ზედამხედველობა ან ტრენინგი.
• ბიუჯეტის მომზადებისთვის მასალის, შრომის ან მშენებლობის ხარჯების შეფასება.
• ელექტრო მოწყობილობების მოვლა.
• სხვადასხვა ტექნიკოსებთან მუშაობა.

პარტნიორები